Bạn chú ý: Đăng nhập vào tài khoản và chọn sửa thông tin để thêm số điện thoại của bạn. Trường hợp bạn là khách cũ trước đây nhưng không đăng nhập được, thì bạn hãy dùng mail vẫn đăng nhập ở giao diện cũ của vnexmoney để tạo lại tài khoản trong giao diện mới này. Nếu tài khoản đã xác minh ở giao diện cũ, thì cũng được xác minh tại giao diện mới.

Quên mật khẩu?