Nơi mua bán và trao đổi giữa các loại tiền nước ngoài

Nơi trao đổi giữa các loại tiền Việt Nam